last scene

تنها یکبار او را دیدم و در خاطرم ماند. امر بی سابقه ای بود به دو دلیل که کمابیش مرا ازار میداد ،اولی بیشتر و دومی کمتر:ضعف بینایی و ضعف حافظه.             ولی او را دیدمو تنها یکبار دیدم،چشمان نافذی داشت اما از جنس بازار نبود ، از جنس شوق بود وامید..  برای من.. دیگر نمیدانم چه... از جنس ترس بود شاید.                     از ان روز که او را دیدم  چند ماهی میگذردو من؟..                 

/ 2 نظر / 6 بازدید
...

چه دردناکه وقتی کسی رو فقط 1 دفعه ببینی

...

و دیگه نتونی پیداش کنی[ناراحت]