به ن.ف

میخندید اما من نمیدیدم،تنها نگاه سخن میگفت،چشمان زیبایی داشت و من دلبستم  .دندان های بلندی داشت و بینی ای خمیده ولی همه اینها در برابر چشمان... او را دوباره دیدمو اینبار خیلی سرد.    نمیخندید ولی نگاه مبهوتی داشت،ان روز که به جاده رفتم با راننده تا به مقصد.      کاش باز هم او را میدیدم کاش ...                                                   

/ 1 نظر / 10 بازدید
...

کاااااااااااااااااش[افسوس]